Đào tạo đa lĩnh vực nên xác định giảng sư mang tính khá

Kết luận thanh tra của Bộ GD&ĐT cho biết đơn vị tự xác định chỉ tiêu đào tạo tại nhiều khối ngành vượt quá năng lực, ông đánh giá như thế nào về điều này?

Để hiệp lực điều hành công việc giải thích sau đại học về kỹ thuật xã hội và nhân bản tại các Viện nghiên cứu chuyên lĩnh vực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) ngày 10 tháng 01 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 35/QĐ-TTg thành lập Học viện Khoa học xã hội. Tại Điều 2 của Quyết định trên quy định chức năng và nhiệm vụ của Học viện KHXH: – Đào tạo và cấp văn bằng thạc sĩ và tấn sĩ về kỹ thuật xã hội theo quy định của luật pháp; điều hành hiệp lực các hoạt động giải thích sau đại học của các cơ sở vật chất giải thích thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Sau khi Học viện Khoa học xã hội được thành lập, tháng 5 năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao nhiệm vụ điều hành hiệp lực giải thích các chuyên lĩnh vực tấn sĩ và chuyên lĩnh vực thạc sĩ đã và đang ở các Viện nghiên cứu chuyên lĩnh vực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam về Học viện Khoa học xã hội kèm theo mục tiêu giải thích.

Hằng năm, trên cơ sở vật chất hàng ngũ giảng sư cơ hữu của Học viện Khoa học xã hội, Học viện Khoa học xã hội đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao mục tiêu giải thích cho từng chuyên môn giải thích. Do buộc phải nghiên cứu và giải thích kỹ thuật xã hội mang tính đa lĩnh vực, liên lĩnh vực và xuyên lĩnh vực kỹ thuật xã hội, nên việc xác định 1 Giảng viên của khối lĩnh vực này hay khối lĩnh vực khác của Học viện Khoa học xã hội nhiều khi mang tính khá.

Từ khi Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục Đào tạo Quy định về việc xác định mục tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở vật chất giáo dục đại học được ban hành, hàng năm, trên cơ sở vật chất khả năng về hàng ngũ giảng sư cơ hữu, Học viện Khoa học xã hội đã đăng ký mục tiêu tuyển sinh với Bộ Giáo dục và Đào tạo theo các quy định của Thông tư trên.

Vậy còn chương trình giải thích của đơn vị không cam đoan 1 số buộc phải mà quy chế quy định. Đặc biệt, Học viện chưa vun đắp ban hành vun đắp chuẩn đầu ra với chuyên lĩnh vực tấn sĩ?

Ngay sau khi Học viện Khoa học xã hội (KHXH) được thành lập, ngày 27 tháng 4 năm 2011, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã ký Quyết định số 653/QĐ-KHXH ban hành Quy chế giải thích sau đại học tại Học viện KHXH. Tại Điều 58 và Điều 68 của Quy chế trên đã quy định buộc phải của luận án tấn sĩ (chuẩn đầu ra). Trong giai đoạn giải thích, đã từng có những nghiên cứu sinh phải đùm bọc lại luận án do không đáp ứng những buộc phải (chuẩn đầu ra) theo quy định của Học viện Khoa học xã hội.

Khi Thông tư 07/2015/BGDDT ngày 16/04/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về khối lượng tri thức tối thiểu, buộc phải về khả năng mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi chuyên môn giải thích của giáo dục đại học và quy trình vun đắp, thẩm định, ban hành chương trình giải thích chuyên môn đại học, thạc sĩ, tấn sĩ được ban hành cho đến tháng 8 năm 2016, do chưa nhận thức tất cả về tính cấp thiết và do căn nguyên khách quan và chủ quan, Học viện Khoa học xã hội chưa kịp thời bổ sung, cập nhật Chương trình giải thích tấn sĩ.

Từ tháng 09/2016, Học viện đã tiến hành rà soát các Chương trình giải thích của các lĩnh vực Tiến sĩ và đã điều chỉnh Chương trình giải thích cam đoan khối lượng tri thức tối thiểu, kỹ năng, chuẩn đầu ra theo quy định tại Thông tư trên. Hiện nay, các NCS đã được xét tuyển từ tháng 08 năm 2015 trở lại đây đều đã và đang được học bổ sung các học phần theo quy định để cam đoan chuẩn đầu ra và có bảo hành lâu dài giải thích của Học viện Khoa học xã hội.

Thừa nhận nhiều người tham dự Hội đồng không đúng chuyên lĩnh vực

Với nhiều điểm bất cập như cắt cử người chỉ dẫn học viên không cùng lĩnh vực/chuyên lĩnh vực (có người chuyên ngành kinh tế nhưng lại hướng dẫn chuyên ngành quản lý giáo dục), một người chỉ dẫn cùng lúc quá nhiều học viên; tuyển sinh tấn sĩ với học viên không đúng chuyên lĩnh vực; Hội đồng thẩm định luận văn không đúng chuyên lĩnh vực,… Liệu chất lượng của những luận văn này có đảm bảo?

Từ trước đến nay, người chỉ dẫn kỹ thuật và người tham dự trong Hội đồng thẩm định luận văn thạc sĩ, luận án tấn sĩ ở các chuyên lĩnh vực giải thích tại Học viện đều là các nhà kỹ thuật cùng chuyên lĩnh vực.

Căn cứ vào Điều 27 và Điều 28 của Thông tư số 15/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế giải thích chuyên môn thạc sĩ, quy định về Hướng dẫn luận văn và điều kiện đùm bọc luận văn, Hội đồng thẩm định luận văn đều buộc phải người chỉ dẫn luận văn phải thông thuộc lĩnh vực của đề tài (thậm chí đối với chương trình giải thích thạc sĩ theo định hướng áp dụng thì người chỉ dẫn 2 có thể có học vị thạc sĩ nhưng có 15 năm kinh nghiệm làm cho công việc thực tiễn thuộc lĩnh vực của đề tài) và trên thực tiễn, có rất nhiều nhà kỹ thuật không cùng lĩnh vực giải thích nhưng rất thông thuộc và đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu.

Do đó, trong 1 số trường hợp, Học viện đã mời những nhà kỹ thuật đó tham dự Hội đồng thẩm định luận văn thạc sĩ. Ví dụ như: PGS.TS. Lê Phước Minh có học vị tấn sĩ chuyên lĩnh vực Quản lý kinh tế; bây giờ giữ chức phận Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục được mời tham dự thẩm định luận văn Thạc sĩ chuyên lĩnh vực Quản lý giáo dục.

Bên cạnh đó 1 số chuyên lĩnh vực như Nhân học được hình thành từ chuyên lĩnh vực Dân tộc học. Do đó các nhà kỹ thuật ở chuyên lĩnh vực Dân tộc học hoàn toàn có thể tham thẩm định luận văn, luận án của lĩnh vực Nhân học.

Trong giai đoạn giải thích tại Học viện, đã có 1 số Hội đồng thẩm định luận án còn có người tham dự của Hội đồng mặc dầu có những kinh nghiệm nhất quyết trong lĩnh vực nghiên cứu nhưng không cùng chuyên lĩnh vực.

Nhận thức được điều này, từ tháng 09/2016 đến nay, Ban Giám đốc của Học viện kỹ thuật xã hội đã kịp thời sắp xếp lại và thực hành trang nghiêm các quy định của Bộ GD&ĐT để từng bước tăng tiến có bảo hành lâu dài giải thích tại Học viện.

Đã tiến hành, xem xét xử lý nghĩa vụ tư nhân

Trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị khi để xảy ra những sai phạm này? Học viện sẽ thực hiện những kiến nghị của Thanh tra Bộ GD&ĐT liên đới đến những sai phạm này như thế nào?

Trước khi Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hành công việc thanh tra tại Học viện, ngay từ đầu năm 2016, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã ra Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐƯ nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về công việc giải thích tại Học viện Khoa học xã hội

Thực hiện Nghị quyết trên, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã bổ dụng GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam giữ chức phận Giám đốc Học viện Khoa học xã hội bắt đầu từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

Tiếp theo đó, trong năm 2016, Học viện Khoa học xã hội đã tiến hành kiểm điểm, xem xét xử lý nghĩa vụ 1 số doanh nghiệp, tư nhân để xảy ra các khuyết điểm, sai phép trong công việc giải thích tại Học viện KHXH.

Giám đốc Khoa học xã hội đã bổ dụng 1 số Trưởng Khoa mới; thay đổi nhân sự tại Phòng Quản lý đào tạo; thuyên chuyển công tác các Trợ lý đào tạo của các Khoa để xảy ra sai phạm nhằm ổn định doanh nghiệp để thực hành tốt nhiệm vụ giải thích của Học viện.

Trong thời kì tới, thực hành kiến nghị của Thanh tra Bộ GD&ĐT, Học viện tiếp diễn hoàn thiện cơ chế điều hành giải thích tại Học viện kỹ thuật xã hội theo Kết luận của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhiều ý kiến cũng băn khoăn việc Giám đốc Học viện, đồng thời cũng là Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thì sẽ hạn chế trong công tác giám sát, quản lý, thậm chí “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Ông nhận định ra sao về vấn đề này?

Thực hiện 1 trong ba chức năng không thể xem nhẹ nhất của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là giải thích nhân công có chuyên môn cao về kỹ thuật xã hội theo quy định của luật pháp, Học viện Khoa học xã hội với nhiệm vụ là điều hành hiệp lực các cơ sở vật chất giải thích sau đại học tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Bởi vậy, để thực hành chức năng này, Đảng ủy và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã giao cho 1 Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kiêm nhiệm Giám đốc Học viện Khoa học xã hội.

Do đặc trưng của Học viện kỹ thuật xã hội, gần như Giảng viên cơ hữu thường ngày làm cho việc tại các Viện nghiên cứu chuyên lĩnh vực và nhiều Giảng viên trong số đó giữ các trọng trách trong Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các Chủ nhiệm Khoa gần như là Viện trưởng các Viện nghiên cứu chuyên lĩnh vực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Bởi vậy, để thuận lợi cho công việc điều hành, chỉ đạo, Giám đốc Học viện Khoa học xã hội phải là 1 Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Với sứ mạng của 1 Trường Đại học nghiên cứu và chỉ giải thích sau đại học về kỹ thuật xã hội nên việc liên kết nghiên cứu với giải thích theo hướng tiếp cận liên lĩnh vực, đa lĩnh vực luôn được chú trọng và đẩy mạnh. Trong bối cảnh đó, việc bổ dụng Giám đốc Học viện Khoa học xã hội đồng thời là Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế và phát huy được phần nhiều tiềm năng nghiên cứu và giải thích của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Để thực hành việc giám sát điều hành của Ban Giám đốc Học viện KHXH, ngày 15 tháng 9 năm 2016, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã ra Quyết định số 1909/QĐ-KHXH về việc thành lập Hội đồng Học viện Khoa học mới gồm 15 người tham dự do Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam làm cho Chủ tịch.

Hội đồng Học viện thực hành chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều 9, Điều 10 của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Hội đồng Học viện thực hành công việc giám sát các hoạt động của Học viện KHXH.

Xin trân trọng cảm tạ ông!

Hồng Hạnh

Tag :kết luận thanh tra, Công tác giải thích, giải thích sau đại học, giảng sư cơ hữu, giải thích tấn sĩ